Fiscalizarea biletelor - iaBilet.ro

Fiscalizarea biletelor: mic ghid de fiscalitate si taxe pentru organizatori

Legile din Romania obliga organizatorii de evenimente sa fiscalizeze biletele la evenimentele acestora. Fiscalizarea poate fi facuta de iabilet daca exista o intelegere in acest sens sau de catre organizator folosind tool-urile gratuite oferite de iabilet. Pentru a va fiscaliza biletele singuri trebuie sa urmați următorii pași:

Cereti acces la tool-ul de fiscalizare colegilor nostri la Contact.

Intrați pe contul dvs. de organizator, selectați evenimentul la care doriți sa înregistrați biletele si intrați pe tab-ul de DGITL.

Primul pas pentru fiscalizare biletelor este sa depuneți o cerere de înregistrare/ vizare la autoritatea competenta (Direcția Locala de Taxe si Impozite din orașul/ sectorul in care urmează sa fie organizat evenimentul). Aceasta poate fi descărcată din tab-ul de DGITL de la cerere de înregistrare.

Aceasta cerere poate fi depusa pana in ziua evenimentului inclusiv, însă trebuie depusa in timpul programului Direcției de Taxe Locale de care aparține locația. Poate fi depusa fizic sau online (recomandabil)

Atenție: In cazul in care doriți sa adăugați categorii noi de preț, după ce ați înregistrat evenimentul, va trebui depusa o fiscalizare rectificativa care sa include noile tarife

Persoana impozabilă este scutită de obligația emiterii facturii, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită factura, biletul fiind in sine fiscalizat (biletul este o factura simplificata).

Persoanele care datorează impozit pe spectacole pot emite bilete și abonamente de intrare la spectacole prin sistem propriu de înscriere și numerotare, folosind programul informatic propriu, care să conțină informații minime obligatorii conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

Informații minime obligatorii privind tipărirea biletelor la spectacole

Pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tipărite următoarele elemente:

a) numele organizatorul de spectacole ;
b) codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare a organizatorului ;
c) numele spectacolului
d) data spectacolului;
e) categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.);
f) tariful biletului (lei).
g) seria fiscala a biletului

Aceste detalii sunt automat respectate de biletele emise prin intermediul platformei iaBilet.ro

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligația de:

 • a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul.

Precizare: În cazul în care contribuabilii organizează spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligația de a înregistra abonamentele și biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele;

 • a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 • a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

Depunerea decontului si plata impozitului

Al doilea pas este depunerea decontului si a procesului verbal de anulare a biletelor nevândute (dupa eveniment). Acestea se pot descărca de asemenea din tab-ul de DGITL de la Decont, Situație bilete si PV de anulare tot din platforma iaBilet

Aceste 3 documente pot fi depuse pana in data de 10 a lunii următoare celei in care se organizează spectacolul. De exemplu daca evenimentul are loc pe 20 ianuarie, actele trebuiesc depuse pana pe 10 februarie.

Toate documentele trebuie depuse in dublu exemplar la Direcția de Taxe si Impozite Locale din zona in care are loc spectacolul. La aceste documente trebuie de asemenea atașată o copie CI a persoanei care depune actele.

In cazul in care administratorul firmei nu se poate duce sa depună actele, persoana care se va duce sa le depună are nevoie de împuternicire de la administratorul firmei.

Conform Codului Fiscal:

 • Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

 • Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

Calculul impozitului

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

 • până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală (concerte), prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională. In anumite zone din Romania impozitul este 0% dar in continuare se cere inregistrarea evneimentelor si depunerea deconturilor. Direcțiile de taxe care au o alta cota de impozit sunt: Timișoara 0%, Iași 0.1%, Vaslui si Pitești 2.4%

 • până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a.

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

In cazul in care apar modificări, persoana care depune actele va fi notificata de Direcția de Taxe Locale

Plata

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Plata se poate face online prin internet banking de catre organizator, contabil etc. iaBilet nu poate plati aceste sume in numele organizatorului,

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar, la bugetele locale ale comunelor, ale orașelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competență se desfășoară. La nivelul municipiului București impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competență se desfășoară manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Norme metodologice

Contractele încheiate între organizatorii spectacolelor și beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară aceste manifestări, prealabil organizării acestora. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.

În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole.

Alte impozite si taxe aplicabile

1. TVA

Pentru serviciile constând în permiterea accesului la târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, etc., se aplica asupra incasarilor din vanzarile de bilete si abonamente la spectacol si este in valoare de 9%; TVA-ul este inclus in pretul biletului. Exemplu: Un bilet de 100 de lei are un tva de 100 – (100 / 1.09) = 100 - 91.74 = 8.25 lei (nu 9 lei, cum ati putea crede).

2. Timbrul Crucii Roşii

Se aplica asupra incasarilor din vanzarile de bilete si abonamente la spectacol si este in valoare de 1%.

Toate instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive - asociaţiile, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la preţul de vânzare.

Sumele percepute ca timbru al Crucii Roşii se virează în contul beneficiarului Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cont de virament RO93BRDE410SV50290514100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - Agenţia Piaţa Romană.

3. Taxa de timbru (cinematografic, muzical, folcloric, etc)

Se aplica asupra incasarilor din vanzarile de bilete si abonamente la spectacol si este in valoare de 2%.

Toate persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate de către Centrul Naţional al Cinematografiei să organizeze spectacole cinematografice sau video în ţară sunt obligate să determine valoarea timbrului cinematografic, să o adauge la preţul de vânzare al biletului şi să imprime pe fiecare bilet menţiunea “Preţul include timbrul cinematografic”.

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului cinematografic sunt:

 • Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (U.A.R.F.), cont de virament nr, 25.11.00921903638, B.R.D. - S.M.B.;

 • Uniunea Cineaştilor din România (UCIR), cont de virament nr. 25.11.1-238.1/Rol, B.C.R. - Unirea.

4. Timbrul teatral, timbrul muzical, timbrul folcloric - 5%

Timbrul teatral se percepe pentru spectacolele organizate în ţară de persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care produc spectacole cu artişti profesionişti din domeniul teatrului.

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului teatral sunt:

 • Uniunea Teatrală din România (UNITER), cont de virament nr. 2511-4951/Rol, B.C.R. - sectorul 1.

Timbrul muzical se determină prin aplicarea procentului de 5% la preţul unui bilet şi de 2% la preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice sau de divertisment, şi se adaugă acestor preţuri.

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului muzical sunt:

 • Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;

 • Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România (U.C.R.R.M.R.), cont de virament nr. 25.11.00996061338, B.R.D. - Unirea;

 • Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1;

 • Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din România (U.I.C.C.M.), cont de virament nr. 25.11.1-2498.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.

Timbrul folcloric se percepe pentru toate spectacolele folclorice organizate în ţară, inclusiv pentru spectacolele din cabarete, discoteci, baruri şi restaurante, cu intrare pe bază de bilet, cu caracter exclusiv folcloric, precum şi pentru înregistrările cu caracter folcloric.

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului folcloric sunt:

 • Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;

 • Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.

5. Timbrul de divertisment - 3%

Timbrul de divertisment se percepe pentru spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, şi pentru spectacolele de circ organizate în ţară.

Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului de divertisment sunt:

 • Uniunea Teatrală din România (UNITER), cont de virament nr. 25110.099.655.10.528, B.R.D. - Victoria

 • Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;

 • Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.

6. Drepturile de autor si drepturile conexe

Se aplica pentru:

 • totalitatea veniturilor obținute din: vânzarea de bilete, abonamente și din orice altă modalitate de tarifare a accesului publicului la spectacolul sau festival, din subvenții, din sponsorizări și din orice finanțare nerambursabilă.

 • în absența veniturilor, totalitatea bugetului de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, reprezentat de cheltuielile precum cele: cu onorariile artiștilor interpreți, cele pentru servicii si bunuri tehnice și sceno-tehnice, cu luminile, sonorizarea, scena, sala, decorurile, platforme, podiumuri, scaune, gradene, tribune, turnicheți, afișaje, artificii, spații închise sau deschise accesibile publicului sau artiștilor, cu asigurarea căilor de acces, energie electrică, indiferent de sursa din care sunt acoperite cheltuielile, publică sau privată, cu excepția cheltuielilor cu parcările, cu utilitățile, cu paza și cu securitatea la incendii.

Tabelul cu remuneratiile procentuale sau alternative poate fi gasit aici.

Legislatie

Art. 1) Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole și festivaluri este obligatorie încheierea prealabilă a autorizației licență neexclusivă, cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, în schimbul plății remunerației reglementate de prezenta metodologie.

Art. 2) În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

spectacol - oricare spectacol, concert, manifestare artistică sau alt eveniment în cadrul căruia sunt comunicate public opere muzicale, cu excepția celor reglementate prin altă metodologie;

festival - evenimentul care se desfășoară pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive, cu un interval de minim 36 de ore între momentul începerii și cel al terminării festivalului și în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe, concerte și/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locații, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activități de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expozitii de artă, activități de sport, știință, religie, sau alte tipuri, anunțat în prealabil ca festival de către utilizator și organizat periodic sub aceeași denumire;

utilizator - orice persoană care desfășoară oricare dintre activitățile de organizare a concertului, spectacolului, festivalului sau manifestării artistice, direct sau indirect, inclusiv persoana care obține oricare dintre veniturile care fac parte din baza de calcul a remunerației reglementată de prezenta metodologie, cea care asigură bugetul de cheltuieli, precum și cea care acordă finanțări nerambursabile;

finanțare nerambursabilă - orice suma primită cu titlu de subvenție, alocație bugetară, sponsorizare, donație sau orice altă modalitate de finanțare nerambursabilă, acordată pentru organizarea spectacolului sau festivalului, indiferent de sursa acesteia, publică sau privată, sau de dispoziția legală în baza căreia a fost acordată.

Art. 4) Utilizatorul este obligat să depună cererea de încheiere a autorizației licență neexclusivă la organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii spectacolului sau festivalului, care trebuie să cuprindă:

 • Datele de identificare si de contact ale organizatorului
 • Denumirea, locatia si data evenimentului
 • Denumirea artistilor/formatiilor participante
 • Bugetul de cheltuieli (in cazu in care evenimentul nu obtine venituri)
 • Capacitatea maxima de spectatori
 • Semnatura olografa a reprezentantului legal

7. Timbrul monumentelor istorice

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri si expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate si constituie 2% din incasarile provenite din vanzarea de bilete. De exemplu Sala Palatului, Arenele Romane etc…